Liên hoan ảnh nghệ thuật Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 29 năm 2014

Giám khảo: Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 29


HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO:


1.
Chủ tịch HĐGK:

-  NSNA Lý Hoàng Long, EVAPA, Ủy viên Hội đồng nghệ thuật, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.


2. Thành viên:

- NSNA Đồng Đức Thành, EVAPA, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM;

- NSNA Trần Phong, EVAPA /G;


- NSNA Ngô Quang Phúc, EVAPA;

 

- NSNA Thân Nguyên, EVAPA.